Printr-un recent ordin al ministrului transporturilor, au fost modificate şi completate Reglementările privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică – RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005.

Ordinul nr. 682/2015 are ca temei modificările aduse prin Legea nr. 59/2015 pentru modificarea şi completareaOrdonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică.

Reglementările stabilesc cerinţele, procedurile şi aparatura necesare efectuării inspecţiei tehnice periodice, denumită în continuare ITP, pentru aprecierea, fără demontare, a stării tehnice a vehiculelor înmatriculate în România, precum şi a existenţei dotărilor obligatorii, din punct de vedere al siguranţei circulaţiei rutiere, protecţiei mediului şi folosinţei conform destinaţiei.

ITP include în cazul autovehiculelor şi inspecţia tehnică pentru poluare.

itp3_400

Periodicitatea efectuării ITP

Reţinem aici completările potrivit cărora:

 • inspecţia la 6 luni este obligatorie pentru autovehicule utilizate pentru învăţarea conducerii auto care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune;  inspecţia la 1 an este obligatorie autovehicule utilizate pentru învăţarea conducerii auto, cu excepţia celopr de mai sus.
 • autovehiculele destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune, inclusiv cele utilizate pentru învăţarea conducerii auto, precum şi autovehiculele utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi sau în regim de închiriere se supun primei ITP la un an, dacă la data primei înmatriculări în România au fost noi.
 • ITP la vehiculele agreate pentru transportul mărfurilor periculoase, la vehiculele destinate exclusiv transportului de butelii de gaze, la remorcile-cisternă lente destinate transportului de mărfuri periculoase, la vehiculele istorice, la autovehiculele destinate competiţiilor sportive, la vehiculele cu caracteristici speciale, la maşini şi utilaje autopropulsate pentru lucrări, cu excepţia maşinilor şi utilajelor autopropulsate pentru lucrări cu o viteză maximă constructivă care nu depăşeşte 25 km/h, la vehiculele radiate din evidenţă care au fost înmatriculate ori înregistrate anterior în România, în vederea înmatriculării sau a înregistrării acestora, la vehiculele înmatriculate în alte state, precum şi inspecţia tehnică în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare sau a certificatului de înregistrare se efectuează numai de personalul RAR.

Atestarea de RAR a persoanelor care efectuează ITP

Ca modificări în reglementare, reţinem că persoanele care efectuează ITP, atestate de RAR, trebuie să fie:

 • calificate ca inginer autovehicule rutiere sau subinginer mecanic automobile; sau
 • calificate ca inginer mecanic, inginer electromecanic, subinginer mecanic, subinginer electromecanic, maistru mecanic, maistru electromecanic, tehnician mecanic, tehnician electromecanic sau tehnician transporturi; pentru aceştia sunt modificate şi condiţiile de vechime.

Cerinţe şi proceduri

Defecţiuni majore. În cazul în care la identificare se constată necesitatea respingerii pentru motivele precizate la cod 0.2, grupa Dma (Defecţiuni majore), se interzice continuarea efectuării ITP, persoana care a prezentat vehiculul fiind îndrumată la o reprezentanţă RAR sau la celelalte organisme abilitate legal. În acest caz nu se acceptă efectuarea unei noi ITP decât după rezolvarea problemelor care au condus la respingere pentru motivele precizate la cod 0.2, grupa DMa. Este obligatorie înregistrarea în calculator a vehiculelor respinse pentru neconformităţi legate de identificare.

Vehicul constat corespunzător tehnic sau cu defecţiuni minore. Dacă vehiculul corespunde cerinţelor tehnice precizate în planul de operaţiuni corespunzător sau prezintă numai defecte încadrate în grupa DMi, inspectorul tehnic sau inspectorul RAR:

 • consemnează în raportul de ITP sau în raportul de verificare RAR “Bun tehnic” sau “Bun tehnic cu DMi”;
 • semnează şi ştampilează raportul, îl înregistrează în baza naţională de date cu inspecţii tehnice periodice şi aplică pe raport matca elementului de securizare;
 • consemnează în anexa la certificatul de înmatriculare data-limită până la care trebuie efectuată următoarea ITP, semnează şi ştampilează anexa, notează în anexă codul de tranzacţie/numărul de înregistrare al ITP şi aplică pe anexă elementul de securizare corespunzător;
 • emite certificatul de inspecţie tehnică periodică, îl semnează, îl ştampilează şi îl înmânează persoanei ce a prezentat vehiculul la ITP;
 • aplică pe placa cu numărul de înmatriculare din faţă ecusonul corespunzător ITP, cu excepţia remorcilor, a autovehiculelor cu două sau 3 roţi şi a cvadriciclurilor, în cazul cărora acesta se aplică pe placa cu numărul de înmatriculare din spate;
 • arhivează raportul de ITP sau raportul de verificare RAR completat, la el ataşându-se, după caz, buletinul de probă de la operaţiunea de verificare a emisiilor poluante şi/sau buletinul de probă de la operaţiunea de verificare a eficacităţii sistemului de frânare.

Dacă autovehiculul ce a efectuat ITP este destinat transportului de persoane în regim de taxi, atunci pe anexa la certificatul de înmatriculare se va menţiona textul “ITP TAXI”. Dacă vehiculul inspectat este utilizat pentru învăţarea conducerii auto, atunci pe anexa la certificatul de înmatriculare se va menţiona textul “ITP ŞCOALĂ”.

Nu se va efectua pentru acelaşi autovehicul simultan ITP pentru activităţile de transport de persoane în regim de taxi (TAXI) şi, respectiv, de învăţare a conducerii auto (ŞCOALĂ). Implicit, nu se poate completa un singur rând din anexa la certificatul de înmatriculare pentru ambele activităţi.

Vehiculul inspectat va rămâne permanent în incinta SITP, până la finalizarea înregistrărilor în baza naţională de date şi eliberarea documentelor aferente ITP.

Ultima menţiune este cea valabilă. În toate cazurile, ultima menţiune din anexa la certificatul de înmatriculare este cea valabilă şi le anulează pe precedentele.

Remedierea defecţiunilor în termen de 30 de zile. În cazul depăşirii termenului de 30 de zile calendaristice de la data primei prezentări se va efectua o nouă ITP.

Definiţii modificate

Ordinul despre care vorbim menţine, în Reglementări, pachetul de anexe, din care semnalăm noutăţile privind unele definiţii:

 • reparaţie sau modificare necorespunzătoare înseamnă o reparaţie sau modificare cu efecte negative asupra siguranţei rutiere sau asupra mediului (inclusiv modificări neautorizate sau cu folosirea unor componente neomolgate sau necertificate).
 • DMi (defect minor) – defecţiune tehnică ce nu are un efect semnificativ asupra siguranţei rutiere şi protecţiei mediului, precum şi alte neconformităţi minore (inclusiv în ceea ce priveşte identificarea vehiculului). Nu este necesară reexaminarea vehiculului, dar este necesar ca defecţiunea respectivă să fie eliminată în cel mai scurt timp.
 • DMa (defect major) – defecţiune tehnică ce are un efect semnificativ asupra siguranţei rutiere (inclusiv în ceea ce priveşte ceilalţi participanţi la trafic) şi asupra protecţiei mediului, precum şi alte neconformităţi majore (inclusiv în ceea ce priveşte identificarea vehiculului). Utilizarea vehiculului este permisă în funcţie de prevederile legislaţiei privind circulaţia pe drumurile publice.
 • DP (defect periculos) – defecţiune tehnică care constituie un risc imediat privind siguranţa circulaţiei rutiere. Vehiculul nu mai poate fi utilizat pe drumurile publice.
 • în cazul defectelor care sunt încadrate în mai multe grupe de gravitate (DMi, DMa şi/sau DP) încadrarea ţine cont de despărţirea acestora pe grupe realizată prin semnul «/». În cazul defectelor ce pot fi încadrate în mai multe grupe de gravitate (DMi, DMa şi/sau DP), pentru care nu se specifică clar încadrarea, inspectorul RAR este responsabil de încadrarea acestora în funcţie de gravitatea lor în funcţie de definiţiile specifice.

 

   sursa: legestart.ro